สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.๖๕ ICON NEW

๑๐ พ.ค.๖๕

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสร้างโรงจอดรถเครื่องทุ่นแรง ผชย.บน.๗ จำนวน ๑ งาน ICON NEW

๒๙ เม.ย.๖๕

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๐๒ (อาคาร ฝซภอ.ผสอ.กทน.บน.๗) ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน ICON NEW

๒๙ เม.ย.๖๕

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๑๔ (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน ICON NEW

๒๖ เม.ย.๖๕

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๒๖ (อาคาร บก.ผสพ.กทน.บน.๗) ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน ICON NEW

๒๒ เม.ย.๖๕

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๐๑ (อาคาร บก.ผสอ.กทน.บน.๗) ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน ICON NEW

๒๒ เม.ย.๖๕

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๑๕ (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน ICON NEW

๒๐ เม.ย.๖๕

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.๖๕ 

๗ เม.ย.๖๕

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.๖๕ 

๓ มี.ค.๖๕

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.๖๕ 

๒ ก.พ.๖๕

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.๖๔ 

๖ ม.ค.๖๕

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๑๕ (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน

- แบบ บก.01

- แบบ ปร.4

- แบบ ปร.4 (ต่อ)

- แบบ ปร.5-6

๔ ม.ค.๖๕

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๑๔ (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน

- แบบ บก.01

- แบบ ปร.4

- แบบ ปร.4 (ต่อ)

- แบบ ปร.5-6

๔ ม.ค.๖๕

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๐๒ (อาคาร ฝซภอ.ผสอ.กทน.บน.๗) ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน 

- แบบ บก.01

- แบบ ปร.4

- แบบ ปร.4 (ต่อ)

- แบบ ปร.4 (ต่อ)

- แบบ ปร.5-6

๓๐ ธ.ค.๖๔

ประกาศราคากลางจ้างสร้างโรงจอดรถเครื่องทุ่นแรง ผชย.บน.๗ จำนวน ๑ งาน 

- แบบ บก.01

- แบบ ปร.4

- แบบ ปร.4 (ต่อ)

- แบบ ปร.5-6

๒๘ ธ.ค.๖๔

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๒๖ (อาคารบก.ผสพ.กทน.บน.๗) จํานวน ๑ งาน  

- แบบ บก.01

- แบบ ปร.4

- แบบ ปร.4 (ต่อ)

- แบบ ปร.5-6

๒๗ ธ.ค.๖๔

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๐๑ (อาคาร บก.ผสอ.กทน.บน.๗) จำนวน ๑ งาน  

- แบบ บก.01

- แบบ ปร.4

- แบบ ปร.6

๒๓ ธ.ค.๖๔

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๑๐๓ (กองบังคับการ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน 

๒๙ พ.ย.๖๔

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.๖๔ 

๙ พ.ย.๖๔

ประกาศแผนการจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๑๕ (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน 

๓ พ.ย.๖๔

ประกาศแผนการจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๑๔ (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน  

๓ พ.ย.๖๔

ประกาศแผนการจ้างสร้างโรงจอดรถเครื่องทุ่นแรง ผชย.บน.๗ จำนวน ๑ งาน 

๓ พ.ย.๖๔

ประกาศแผนการจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๒๖ (อาคาร บก.ผสพ.กทน.บน.๗) จำนวน ๑ งาน  

๓ พ.ย.๖๔

ประกาศแผนการจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๐๑ (อาคาร บก.ผสอ.กทน.บน.๗) จำนวน ๑ งาน 

๓ พ.ย.๖๔

ประกาศแผนการจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๐๒ (อาคาร ฝซภอ.ผสอ.กทน.บน.๗) จำนวน ๑ งาน  

๓ พ.ย.๖๔

ประกาศแผนการจ้างซ่อมแซมรั้วกองบิน ๗ ระยะที่ ๓ ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน 

๓ พ.ย.๖๔