ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ICON NEW

๒๒ พ.ย.๖๖

ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคางานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๖๑ (บ้านเดี่ยว ๒ ชั้น) ที่ บน.๗ จํานวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ICON NEW

- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๖๑ (บ้านเดี่ยว ๒ ชั้น) ที่ บน.๗ จํานวน ๑ งาน

๒๑ พ.ย.๖๖

ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคางานสร้างโรงจอดรถกองบังคับการกองบิน จำนวน ๔ โรง ที่ บน.๗ จํานวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ICON NEW

- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างโรงจอดรถกองบังคับการกองบิน จำนวน ๔ โรง ที่ บน.๗ จํานวน ๑ งาน

๒๐ พ.ย.๖๖

ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคางานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๑๕ (อาคาร มว.ไฟฟ้า-ประปา) ที่ บน.๗ จํานวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ICON NEW

- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๑๕ (อาคาร มว.ไฟฟ้า-ประปา) ที่ บน.๗ จํานวน ๑ งาน

๒๐ พ.ย.๖๖

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.๖๖ ICON NEW

๑๖ พ.ย.๖๖

ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๖๑ (บ้านเดี่ยว ๒ ชั้น) ที่ บน.๗ จํานวน ๑ งาน ICON NEW

- เแบบ บก.01

- แบบ ปร.4

- แบบ ปร.6, แบบ ปร.5(ก), แบบ ปร.5(ข)

๑๐ พ.ย.๖๖

ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนหน้า ผคส.๔ กคส.สพ.ทอ.ถึง ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน ICON NEW

- เแบบ บก.01

- แบบ ปร.6, แบบ ปร.5(ก), แบบ ปร.4

๑๐ พ.ย.๖๖

ประกาศร่างเชิญชวนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๖๑ (บ้านเดี่ยว ๒ ชั้น) ที่ บน.๗ จํานวน ๑ งาน ICON NEW

- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๖๑ (บ้านเดี่ยว ๒ ชั้น) ที่ บน.๗ จํานวน ๑ งาน

๑๐ พ.ย.๖๖

ประกาศราคากลางงานจ้างสร้างโรงจอดรถกองบังคับการกองบิน จำนวน ๔ โรง ที่ บน.๗ จํานวน ๑ งาน ICON NEW

- เแบบ บก.01

- แบบ ปร.4

- แบบ ปร.6, แบบ ปร.5(ก)

๙ พ.ย.๖๖

ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๑๕ (อาคาร มว.ไฟฟ้า-ประปา) ที่ บน.๗ จํานวน ๑ งาน ICON NEW

- เแบบ บก.01

- แบบ ปร.4

- แบบ ปร.6, แบบ ปร.5(ก), แบบ ปร.5(ข)

๙ พ.ย.๖๖

ประกาศร่างเชิญชวนงานก่อสร้างโรงจอดรถกองบังคับการกองบิน จำนวน ๔ โรง ที่ บน.๗ จํานวน ๑ งาน ICON NEW

- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถกองบังคับการกองบิน จำนวน ๔ โรง ที่ บน.๗ จํานวน ๑ งาน

๙ พ.ย.๖๖

ประกาศร่างเชิญชวนงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๑๕ (อาคาร มว.ไฟฟ้า-ประปา) ที่ บน.๗ จํานวน ๑ งาน ICON NEW

- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๑๕ (อาคาร มว.ไฟฟ้า-ประปา) ที่ บน.๗ จํานวน ๑ งาน

๙ พ.ย.๖๖

ประกาศกองบิน ๗ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๖ พ.ย.๖๖

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ย.๖๖

๑๐ ต.ค.๖๖

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ส.ค.๖๖

๖ ก.ย.๖๖

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค.๖๖

๓ ส.ค.๖๖

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย.๖๖

๕ ก.ค.๖๖

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค.๖๖

๒ มิ.ย.๖๖

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.๖๖

๑ พ.ค.๖๖

ประกาศราคากลางปรับปรุงท่อระบายน้ำ หน้าช่องทางเข้ากองบิน ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน

- แบบ บก.01, แบบ ปร.6, แบบ ปร.5(ก)

- แบบ ปร.4

๘ มี.ค.๖๖

ประกาศเชิญชวนงานปรับปรุงท่อระบายน้ำ หน้าช่องทางเข้ากองบิน ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน

- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ หน้าช่องทางเข้ากองบิน ที่ บน.๗ จำ นวน ๑ งาน

๘ มี.ค.๖๖

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๕๕ (โรงซ่อม บ.GRIPEN 39 C/D) ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน

๘ มี.ค.๖๖

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๔๑ (อาคาร สนับสนุนการบิน) ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน

๘ มี.ค.๖๖

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๔๒ (คลังพัสดุ) ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน

๗ มี.ค.๖๖

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.๖๖

๗ มี.ค.๖๖

ประกาศราคากลางปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๖๒ (อาคารบ้านเดี่ยว ๒ ชั้น) ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน

- แบบ บก.01

- แบบ ปร.6, แบบ ปร.5(ก), แบบ ปร.5(ข)

- แบบ ปร.4

- แบบ ปร.4 (ต่อ)

- แบบ ปร.4 (ต่อ)

๒ มี.ค.๖๖

ประกาศเชิญชวนงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๖๒ (อาคารบ้านเดี่ยว ๒ ชั้น) ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน

- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๖๒ (อาคารบ้านเดี่ยว ๒ ชั้น) ที่ บน.๗ จำ นวน ๑ งาน

๒ มี.ค.๖๖

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำหน้าช่องทางเข้ากองบิน ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน  

๒ มี.ค.๖๖

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๖๒ (อาคารบ้าน เดี่ยว ๒ ชั้น) ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน  

๑ มี.ค.๖๖

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.๖๖

๓ ก.พ.๖๖

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๔๒ (คลังพัสดุ) ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน

- แบบ บก.01, แบบ ปร.6, แบบ ปร.5(ก)

- แบบ ปร.4

- แบบ ปร.4 (ต่อ)

๒ ก.พ.๖๖

ประกาศเชิญชวนงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๔๒ (คลังพัสดุ) ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน

๒ ก.พ.๖๖

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๕๕ (โรงซ่อม บ.GRIPEN 39 C/D) ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน

- แบบ บก.01

- แบบ ปร.4

- แบบ ปร.5

- แบบ ปร.6

๑๒ ม.ค.๖๖

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๔๑ (อาคารสนับสนุนการบิน) ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน

- แบบ บก.01, แบบ ปร.6

- ปร.5(ก), ปร.5(ข)

- แบบ ปร.4

- แบบ ปร.4 (ต่อ)

- แบบ ปร.4 (ต่อ)

๕ ม.ค.๖๖

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.๖๕ 

๕ ม.ค.๖๖

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๐๔ (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.๗ จํานวน ๑ งาน

๒๗ ธ.ค.๖๕

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๓๘ (อาคาร บ.เตรียมพร้อม) ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน

๒๑ ธ.ค.๖๕

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องลานจอด ที่ ฝูง.๗๐๒ บน.๗ จำนวน ๑ งาน

๒๑ ธ.ค.๖๕

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.๖๕

๑๓ ธ.ค.๖๕

ประกาศเชิญชวนงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๐๔ (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน

- เอกสารประกวดราคา

- ประกาศเชิญชวนงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๐๔ (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน

๘ ธ.ค.๖๕

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๐๔ (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน

- แบบ บก.01, แบบ ปร.6

- ปร.5(ก), ปร.5(ข)

- แบบ ปร.4

- แบบ ปร.4 (ต่อ)

- แบบ ปร.4 (ต่อ)

๘ ธ.ค.๖๕

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๓๘ (อาคาร บ.เตรียมพร้อม) ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน

- แบบ บก.01

- แบบ ปร.6, ปร.5(ก), ปร.5(ข)

- แบบ ปร.4

- แบบ ปร.4 (ต่อ)

๒๙ พ.ย.๖๕

ประกาศราคากลางปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องลานจอด ที่ ฝูง.๗๐๒ บน.๗ จำนวน ๑ งาน

- แบบ บก.01, ปร.6, ปร.5(ก)

- แบบ ปร.4

- แบบ ปร.4 (ต่อ)

๒๙ พ.ย.๖๕

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบส่งน้ำดิบและระบบจ่ายสารเคมีเข้าถังกวนเร็ว ที่ บน.๗ 

๒๒ พ.ย.๖๕

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๑๒, ๓๐๑๓ (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.๗ 

๒๒ พ.ย.๖๕

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๓๔ (อาคารรับกำลังจากส่วนกลาง)ที่ บน.๗ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก 

๑๖ พ.ย.๖๕

ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมระบบส่งน้ำดิบและระบบจ่ายสารเคมีเข้าถังกวนเร็ว ที่ บน.๗

- แบบ บก.01

- แบบ ปร.4

- แบบ ปร.5-6

๔ พ.ย.๖๕

ประกาศเชิญชวนงานจ้างซ่อมระบบส่งน้ำดิบและระบบจ่ายสารเคมีเข้าถังกวนเร็ว ที่ บน.๗

- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมระบบส่งน้ำดิบและระบบจ่ายสารเคมีเข้าถังกวนเร็ว ที่ บน.๗

๔ พ.ย.๖๕

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.๖๕ 

๓ พ.ย.๖๕

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๑๘๔๗, ๑๘๔๘, ๑๘๔๙, ๑๘๕๐, ๑๘๕๑, ๑๘๕๔, ๑๘๕๕ และ ๑๘๕๖ (อาคารเก็บกระสุนวัตถุระเบิด) แผนกคลังแสง ๔ กองคลังแสง สพ.ทอ.ที่ บน.๗

๓ ต.ค.๖๕

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๑๘๔๖, ๑๘๕๓ และ ๑๘๕๘ (อาคารคลังประกอบกระสุนวัตถุระเบิด, อาคารเก็บอาวุธนําวิถี และอาคารเก็บเครื่องทําลม MC-๑A) แผนกคลังแสง ๔ กองคลังแสง สพ.ทอ. ที่ บน.๗

๓ ต.ค.๖๕

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ย.๖๕

๓ ต.ค.๖๕

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๑๐๓ (กองบังคับการ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๓ ก.ย.๖๕

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ส.ค.๖๕ 

๕ ก.ย.๖๕

ประกาศเอกสารเชิญชวนงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๓๔ (อาคารรับกำลังจากส่วนกลาง) ที่ บน.๗ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศเอกสารเชิญชวนงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๓๔ (อาคารรับกำลังจากส่วนกลาง) ที่ บน.๗ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

๒๖ ส.ค.๖๕

ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๑๘๔๗, ๑๘๔๘, ๑๘๔๙, ๑๘๕๐, ๑๘๕๑, ๑๘๕๔, ๑๘๕๕ และ ๑๘๕๖ (อาคารเก็บกระสุนวัตถุระเบิด) แผนกคลังแสง ๔ กองคลังแสง สพ.ทอ.ที่ บน.๗

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

- แบบ ปร.6, แบบ ปร.5(ก), แบบ ปร.4

- แบบ ปร.4 (ต่อ)

๒๓ ส.ค.๖๕

ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๑๘๔๖, ๑๘๕๓ และ ๑๘๕๘ (อาคารคลังประกอบกระสุนวัตถุระเบิด, อาคารเก็บอาวุธนำวิถี และอาคารเก็บเครื่องทำลม MC-1A) แผนกคลังแสง ๔ กองคลังแสง สพ.ทอ.ที่ บน.๗

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

- แบบ ปร.6, แบบ ปร.5(ก), แบบ ปร.4

๒๒ ส.ค.๖๕

ประกาศร่างเอกสารเชิญชวนงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๓๔ (อาคารรับกำลังจากส่วนกลาง) ที่ บน.๗ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

- เอกสารประกวดราคา

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๓๔ (อาคารรับกำ ลังจากส่วนกลาง) ที่ บน.๗

๒๒ ส.ค.๖๕

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๓๔ (อาคารรับกำลังจากส่วนกลาง) ที่ บน.๗ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

- แบบ ปร.6, แบบ ปร.5(ก, ข), แบบ ปร.4

- แบบ ปร.4 (ต่อ)

- แบบ ปร.4 (ต่อ)

๒๒ ส.ค.๖๕

ประกาศเชิญชวนงานงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๑๒, ๓๐๑๓ (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.๗

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๑๒, ๓๐๑๓ (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.๗

- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๑ ส.ค.๖๕

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค.๖๕

๘ ส.ค.๖๕

ประกาศร่างเอกสารเชิญชวนงานงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๑๒, ๓๐๑๓ (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.๗

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๑๒, ๓๐๑๓ (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.๗

- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๕ ส.ค.๖๕

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๑๒, ๓๐๑๓ (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.๗

- แบบ บก.01

- แบบ ปร.6, แบบ ปร.5(ก, ข) และแบบ ปร.4

- แบบ ปร.4

- แบบ ปร.4 (ต่อ)

๕ ส.ค.๖๕

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสร้างรั้วกองบิน ๗ ระยะ ๘๑๐ ม. ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน

๒๗ ก.ค.๖๕

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๓๒, ๑๑๓๓ (ห้องน้ำ - ห้องส้วม) พัน.อย.บน.๗

๒๗ ก.ค.๖๕

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมอาคารบริวาร ที่ บน.๗ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

๒๗ ก.ค.๖๕

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๑๒, ๓๐๑๓ (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.๗

๘ ก.ค.๖๕

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๓๔ (อาคารรับกำลังจากส่วนกลาง) ที่ บน.๗ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

๘ ก.ค.๖๕

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างสร้างรั้วกองบิน ๗ ระยะ ๘๑๐ ม. ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน 

- เอกสารประกวดราคา

- เอกสารประกาศเชิญชวน

๕ ก.ค.๖๕

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย.๖๕ 

๕ ก.ค.๖๕

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมอาคารบริวาร ที่ บน.๗ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก 

- เอกสารประกวดราคา

- เอกสารประกาศเชิญชวน

๔ ก.ค.๖๕

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๓๒, ๑๑๓๓ (ห้องน้ำ - ห้องส้วม) พัน.อย.บน.๗ 

- เอกสารประกวดราคา

- เอกสารประกาศเชิญชวน

๔ ก.ค.๖๕

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างสร้างรั้วกองบิน ๗ ระยะ ๘๑๐ ม. ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน

๒๙ มิ.ย.๖๕

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๓๒, ๑๑๓๓ (ห้องน้ำ - ห้องส้วม) พัน.อย.บน.๗

๒๙ มิ.ย.๖๕

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมอาคารบริวาร ที่ บน.๗ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

๒๙ มิ.ย.๖๕

ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคางานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๑๐๓ (กองบังคับการ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน 

- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๑๐๓ (กองบังคับการ) พร้อมสิ่งอำ นวยความสะดวกที่ บน.๗ จำ นวน ๑ งาน

๖ มิ.ย.๖๕

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค.๖๕ 

๑ มิ.ย.๖๕

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๑๐๓ (กองบังคับการ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน 

- แบบ บก.01

- แบบ ปร.4

- แบบ ปร.4 (ต่อ)

- แบบ ปร.4 (ต่อ)

- แบบ ปร.4 (ต่อ)

- แบบ ปร.4 (ต่อ)

- แบบ ปร.5-6

๓๐ พ.ค.๖๕

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๑๐๓ (กองบังคับการ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน 

- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๑๐๓ (กองบังคับการ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน

๓๐ พ.ค.๖๕

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.๖๕ 

๑๐ พ.ค.๖๕

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสร้างโรงจอดรถเครื่องทุ่นแรง ผชย.บน.๗ จำนวน ๑ งาน 

๒๙ เม.ย.๖๕

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๐๒ (อาคาร ฝซภอ.ผสอ.กทน.บน.๗) ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน 

๒๙ เม.ย.๖๕

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๑๔ (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน 

๒๖ เม.ย.๖๕

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๒๖ (อาคาร บก.ผสพ.กทน.บน.๗) ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน 

๒๒ เม.ย.๖๕

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๐๑ (อาคาร บก.ผสอ.กทน.บน.๗) ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน 

๒๒ เม.ย.๖๕

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๑๕ (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน 

๒๐ เม.ย.๖๕

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.๖๕ 

๗ เม.ย.๖๕

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.๖๕ 

๓ มี.ค.๖๕

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.๖๕ 

๒ ก.พ.๖๕

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.๖๔ 

๖ ม.ค.๖๕

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๑๕ (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน

- แบบ บก.01

- แบบ ปร.4

- แบบ ปร.4 (ต่อ)

- แบบ ปร.5-6

๔ ม.ค.๖๕

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๑๔ (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน

- แบบ บก.01

- แบบ ปร.4

- แบบ ปร.4 (ต่อ)

- แบบ ปร.5-6

๔ ม.ค.๖๕

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๐๒ (อาคาร ฝซภอ.ผสอ.กทน.บน.๗) ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน 

- แบบ บก.01

- แบบ ปร.4

- แบบ ปร.4 (ต่อ)

- แบบ ปร.4 (ต่อ)

- แบบ ปร.5-6

๓๐ ธ.ค.๖๔

ประกาศราคากลางจ้างสร้างโรงจอดรถเครื่องทุ่นแรง ผชย.บน.๗ จำนวน ๑ งาน 

- แบบ บก.01

- แบบ ปร.4

- แบบ ปร.4 (ต่อ)

- แบบ ปร.5-6

๒๘ ธ.ค.๖๔

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๒๖ (อาคารบก.ผสพ.กทน.บน.๗) จํานวน ๑ งาน  

- แบบ บก.01

- แบบ ปร.4

- แบบ ปร.4 (ต่อ)

- แบบ ปร.5-6

๒๗ ธ.ค.๖๔

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๐๑ (อาคาร บก.ผสอ.กทน.บน.๗) จำนวน ๑ งาน  

- แบบ บก.01

- แบบ ปร.4

- แบบ ปร.6

๒๓ ธ.ค.๖๔

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๑๐๓ (กองบังคับการ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน 

๒๙ พ.ย.๖๔

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.๖๔ 

๙ พ.ย.๖๔

ประกาศแผนการจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๑๕ (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน 

๓ พ.ย.๖๔

ประกาศแผนการจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๑๔ (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน  

๓ พ.ย.๖๔

ประกาศแผนการจ้างสร้างโรงจอดรถเครื่องทุ่นแรง ผชย.บน.๗ จำนวน ๑ งาน 

๓ พ.ย.๖๔

ประกาศแผนการจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๒๖ (อาคาร บก.ผสพ.กทน.บน.๗) จำนวน ๑ งาน  

๓ พ.ย.๖๔

ประกาศแผนการจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๐๑ (อาคาร บก.ผสอ.กทน.บน.๗) จำนวน ๑ งาน 

๓ พ.ย.๖๔

ประกาศแผนการจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๐๒ (อาคาร ฝซภอ.ผสอ.กทน.บน.๗) จำนวน ๑ งาน  

๓ พ.ย.๖๔

ประกาศแผนการจ้างซ่อมแซมรั้วกองบิน ๗ ระยะที่ ๓ ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน 

๓ พ.ย.๖๔