พิมพ์
ฮิต: 35057

นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน รองผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธาน ในพิธีปิดหลักสูตรซ่อมบำรุง Saab 340 AEW/B และ Engine Ground Run Saab 340 AEW/B และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ข้าราชการที่เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมโรงเก็บอากาศยาน ฝูง ๗๐๒ กองบิน ๗ เมื่อ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1