พระพุทธมหาเมตตา

  พระพุทธมหาเมตตาเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๒๔ นิ้ว ส่วนสูงจากฐานถึงยอด ๔๔ นิ้ว   องค์พระหล่อจากทองเหลือง เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ประจำ กองบิน ๗ อีกองค์หนึ่ง เมื่อครั้งยังมีที่ตั้งอยู่ ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นาวาอากาศโท มนู ตรีสกุล   ผู้บังคับฝูงบิน ๗๑๑ กองบิน ๗๑ ในขณะนั้น ได้นำคณะข้าราชการ เดินทางไปอัญเชิญมาจากวัดธรรมกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๒๓ เพื่อนำมาประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประจำ กองบิน ๗๑ และนาวาอากาศเอก สมศักดิ์ เวสุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗๑ ในขณะนั้น ได้ประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๒๓ ต่อมาเมื่อกองบินย้ายที่ตั้งจากอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มายังอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ นาวาอากาศเอก วีระพงษ์ สิงหเสนี ผู้บังคับการกองบิน ๗๑ พร้อมด้วยคณะ อาทิ นายอำเภอสัตหีบ พระครูวิบูลภัทรกิจ (หลวงพ่อต้น) เจ้าอาวาสวัดห้วยใหญ่ ก็ได้ประกอบพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประจำกองบิน ๒ องค์ด้วยกัน คือ พระพุทธนฤบดีศรีสัตหีบ และพระพุทธมหาเมตตา โดยเครื่องบิน ลำเลียงแบบที่ ๘ จากสนามบินอู่ตะเภามายังสนามบินหัวเตย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำมาประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประจำกองบิน ๗ ตราบถึงปัจจุบัน

พระพุทธศรีทักษิณ

--------------- พระพุทธศรีทักษิณเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๒๔ นิ้ว ส่วนสูงจากฐานถึงยอด ๔๕ นิ้ว องค์พระเป็นทองเหลืองรมดำ มีลักษณะคล้ายหลวงพ่อพระพุทธมหาเมตตา เกือบทุกประการ เว้นเนื้อโลหะที่เป็นองค์พระ ซึ่งบาง และเบากว่า นายสงบ สุทธาวาส พร้อมด้วยคณะมิตรประชาทหารอากาศ ๐๑ สร้างและมอบถวายไว้ประจำวิหารพระกองบิน ๗ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นพระพุทธรูปที่มีการอัญเชิญมาประดิษฐานเพิ่มเติมในภายหลัง ตามลำดับดังนี้ คือ พระพุทธรูปประจำ กองบิน ๗ ดั้งเดิม ๒ องค์ คือพระพุทธนฤบดีศรีสัตหีบ และพระพุทธมหาเมตตา ซึ่งอัญเชิญมาจากกองบิน ๗๑ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในปี พ.ศ.๒๕๒๕ องค์ต่อมา คือสมเด็จพระศรีศากยมุนีพุทธโคดมบรมศาสดาจารย์เจ้า ซึ่งอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศเอกประพันธ์ ธูปะเตมีย์ สร้างถวายในปี พ.ศ.๒๕๒๖ และพระพุทธรูปองค์ล่าสุด คือหลวงพ่อองค์เล็ก จนครบทั้งหมด ๕ องค์ ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

สมเด็จพระศรีศากยมุนีพุทธโคดมบรมศาสดาจารย์เจ้า

------------------ สมเด็จพระศรีศากยมุนีพุทธโคดมบรมศาสดาจารย์เจ้า เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๓๒ นิ้ว ส่วนสูงจากฐานถึงยอด ๖๐ นิ้ว องค์พระเป็นทองเหลือง ทาสีทองทับทั้งองค์ เป็นพระพุทธรูปที่อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ และ รองศาสตราจารย์ คุณหญิง วนิดา ธูปะเตมีย์ พร้อมด้วยบุตร ธิดา สร้าง และมอบถวายไว้ประจำวิหารพระ กองบิน ๗ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๖ และสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน ได้เสด็จมาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่พระเกตุมาลา เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๖ นับเป็นพระพุทธรูปองค์ที่ ๓ ที่ได้มีการอัญเชิญมาประดิษฐานภายในวิหารพระ กองบิน ๗ และถือเป็นองค์ประธานของวิหารพระ กองบิน ๗ ตราบถึงปัจจุบัน

พระพุทธนฤบดีศรีสัตหีบ หรือหลวงพ่อใหญ่

--------------------- พระพุทธนฤบดีศรีสัตหีบ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๓๒ นิ้ว ส่วนสูงจากฐานถึงยอด ๔๘ นิ้ว องค์พระทำจากศิลาแลง ทาสีทองทับทั้งองค์ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ประจำ กองบิน ๗ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๖ สมัยที่กองบิน ๗ มีที่ตั้งอยู่ ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หลังจากที่กองทัพอากาศคืนพื้นที่ของ กองบิน ๗ ให้กับกองทัพเรือ และย้ายที่ตั้งกองบิน ๗ จากอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มายังสนามบินหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ตั้ง ในปัจจุบัน ก็ได้มีการอัญเชิญพระพุทธนฤบดีศรีสัตหีบ หรือหลวงพ่อใหญ่ พร้อมด้วยหลวงพ่อ พระพุทธมหาเมตตา พระประจำ กองบิน ๗ อีกองค์หนึ่งตามมาด้วย เพื่อเป็นมิ่งขวัญกำลังใจแก่กำลังพล และครอบครัว ภายในกองบิน ๗ ตราบจนถึงปัจจุบัน

พระพุทธรูปองค์เล็ก

------------ พระพุทธรูปองค์เล็กเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ หน้าตักกว้าง ๑๔ นิ้ว ส่วนสูงจากฐานถึงยอด ๒๘ นิ้ว องค์พระเป็นทองเหลืองทาสีทองทับทั้งองค์ ยังไม่มีการตั้งชื่อ คณะมิตรประชาทหารอากาศ ๐๑ สร้างถวาย เดิมพระพุทธรูปในหอพระมีเพียง ๔ องค์เท่านั้น แต่มีการเสนอว่าควรมีการจัดหาพระพุทธรูปให้ครบ ๕ องค์ เพื่อให้สอดคล้องกับคติความเชื่อเรื่องพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ คือพระกกุสันโธ พระโกนาคมน์ พระกัสสโป พระโคดม และพระอริยเมตไตรย ประกอบกับมีความเชื่อว่าเลข ๔ ไม่เป็นมงคล เพราะเป็นจำนวนพระที่ใช้ในงานอวมงคล จึงได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูปองค์เล็กอีก ๑ องค์ มาประดิษฐานเพิ่มไว้ในหอพระจนครบทั้ง ๕ องค์ ดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน

 

 

 

 

Logo DICT updated20150814 Color Transparent

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

 

-->น.อ.กฤษณะ  สิทธิทูล
-->พ.ศ.๒๕๒๕ – ๒๕๒๘
-->น.อ.ประพัฒน์  วีณะคุปต์
-->พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๓๑
-->น.อ.ทวน เกตุหงษ์
-->พ.ศ.๒๕๓๑ – ๒๕๓๓
     
-->น.อ.ณพฤษภ์ มัณฑะจิตร
-->พ.ศ.๒๕๓๓ – ๒๕๓๔
-->น.อ.ครองธรรม รักษ์งาร
-->พ.ศ.๒๕๓๔ – ๒๕๓๖
-->น.อ.วีระคุปต์ ศรีสงคราม
-->พ.ศ.๒๕๓๖ – ๒๕๓๘
     
-->น.อ.วินัย เปล่งวิทยา
-->พ.ศ.๒๕๓๘ – ๒๕๔๐
-->น.อ.สุจินต์ แช่มช้อย
-->พ.ศ.๒๕๔๐ – ๒๕๔๓
-->น.อ.ปรีชา ประดับมุข
-->พ.ศ.๒๕๔๓ – ๒๕๔๕
     
-->น.อ.ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์
--> พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๔๘
-->น.อ.วันชัย นุชเกษม
--> พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๕๐
-->น.อ.จักรกริช วุฒิกาญจน์
--> พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๑
     
-->น.อ.มานัต วงษ์วาทย์
--> พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๒
-->น.อ.สฤษดิ์พร สุนทรกิจ
--> พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๔
-->น.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล
--> พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๕
     
 
-->น.อ.มนัท ชวนะประยูร
-->พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖
-->น.อ.สฤษฏ์ วุทธีรพล
-->พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘ 
-->น.อ.สมใจ ชัยวงษ์
-->พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐

     
-->น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์
-->พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๑
-->น.อ.ประเสริฐวิษณุ์ มหาขันธ์
-->พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๒
-->น.อ.แมนสรวง สุวรรณ
-->พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๓
   
     

ลักษณะเป็นรูปฉลามขาว ด้านหลังมีสัญลักษณ์แทนเครื่องบิน 3 ลำบิน พ่นแถบควัน ส่วนบนเป็นรูปดาว 7 ดวง วางเรียงตามลำดับ ส่วนล่างมีคำว่า "กองบิน 7" ทั้งหมดอยู่บนพื้นอาร์ม 2 สี ขอบอาร์มสีน้ำเงินเข้ม 

ภารกิจ กองบิน ๗

 

Logo DICT updated20150814 Color Transparent

กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ

 

 

วิสัยทัศน์
          “เป็นองค์การนำในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลทุกมิติเพื่อการปฏิบัติของกองทัพอากาศ ในการเข้าสู่กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค”
อ้างอิงจาก แผนปฏิบัติการ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 
ภารกิจ
          มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับการ พัฒนาและดำเนินการด้านระบบบัญชาการและควบคุม ข่าย เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสงครามสารสนเทศ การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ กับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการด้านสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ มีเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
 
อ้างอิงจาก พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองทัพไทญ กระทรวงกลาโหม  พ.ศ.๒๕๕๒