1

  

 11

12

 13

 14

 15

 16

2

               -ประวัติความเป็นมา
               -โครงสร้างหน่วย
               -โครงสร้างหน่วย
               -ผู้บังคับบัญชา
               -ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

3

4

5               

                -การจัดซื้อ-จัดจ้าง
                -การให้บริการ
                -ดาวน์โหลด
                -แหล่งท่องเที่ยว

6

7

8

9

 

เว็บที่น่าสนใจ

 Logo Line

 

icon bullet blue หน่วยงานภายในกระทรวงกลาโหม
    - กระทรวงกลาโหม
    - สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
    - กองบัญชาการกองทัพไทย
    - กองทัพบก
    - กองทัพเรือ
 
icon bullet blue หน่วยงานกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
   - กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
   - สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) 
   - สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
   - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 
icon bullet blue หน่วยงาน ICT ภายในกระทรวงกลาโหม
   - กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
   - สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
   - กรมสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
   - กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก
   - กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทัพเรือ
 
icon bullet blue หน่วยงานด้านไซเบอร์ภายในกระทรวงกลาโหม
    - ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
 

 

Logo Line

 

280764

 

         welcomepagewing7

 

ติดต่อประสานงาน

       แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๗ 
       โทร : 077268200-3 ต่อ 65248

ที่ตั้ง :
          ​กองบิน ๗ ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี  84130

   

 1280px Rtaf jas39 gripen

 

 Logo DICT updated20150814 Color Transparent

กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ

 

ประกาศรับสมัครงาน

 

Join us

 

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานเทคนิค

 


รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ

 

Joomla! is all about allowing you to create a site that matches your vision. The possibilities are limitless; this sample site will get you started.

There are a few things you should know to get you started.

Every Joomla! website has two parts: the Site (which is what your site visitors see) and the Administrator (which is where you will do a lot of the site management). You need to log in to the Administrator separately with the same username and password. There is a link to the administrator on the top menu that you will see when you log in.

You can edit articles in the Site by clicking on the edit icon. You can create a new article by clicking on the Create Article link in the top menu.

To do basic changes to the appearance your site click Home, Site Settings and Home, Template Settings.

To do more advanced things, like edit the contact form, manage users, or install a new template or extension, login to the Administrator.

Some quick tips for working in the Administrator

  • To change the image on all the pages: Go to the Module Manager and click on Image Module.
  • To edit the Side Module: Go to Extensions, Module Manager and click on Side Module.
  • To edit the Contact Form: Go to Components, Contacts. Click on Your Name.

Once you have your basic site you may want to install your own template (that controls the overall design of your site) and then, perhaps additional extensions.

There is a lot of help available for Joomla!. You can visit the Joomla! forums and the Joomla! documentation site to get started.