นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย เสนาธิการ กองบิน ๗ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่วงการแพทย์ การสาธารณสุข การพยาบาล การเภสัชกรรม ทันตศึกษา การประมง กองทัพเรือ และการศึกษาของประเทศ เป็นคุณูปการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการแพทย์ของประเทศไทย เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นแก่โรงเรียนแพทย์ และการพัฒนาการเรียนการสอน ผลิตแพทย์ที่มีประสิทธิภาพเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์และการสาธารณสุขให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศในปัจจุบัน ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔
การจัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) อย่างเคร่งครัด

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1