พิมพ์
ฮิต: 7640

[ผังบริเวณพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันวันทนา ทอ.(หัวเตย) ] [ จำนวนพื้นที่และต้นปาล์มที่ดำเนินการในปัจจุบัน ] [ตารางแสดงผลผลิตปาล์มน้ำมัน ตามประมาณการปี ๕๗ ]
[ ตารางเปรียบเทียบผลผลิตปาล์มน้ำมันปี ๕๖ – ๕๗ ] [ กราฟเปรียบเทียบผลผลิตปี ๕๕ – ปี ๕๗ ]