นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจำปี ๒๕๖๐ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงไว้สืบไป ณ บริเวณสะพานนริศ ริมแม่น้ำตาปี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1