นาวาอากาศเอก สมใจ ชัยวงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ ของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๗ จำกัด โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๗ ,เสนาธิการกองบิน ๗ และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๗ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ หอประธูปะเตย์มี เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐

 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1