นาง อัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และคณะเดินทางมาประเมินตามข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐานสำหรับสถานที่เพื่อการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด โดยมี นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน รองผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ และรับฟังบรรยายสรุป ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1