นาวาอากาศเอก วิระ เสาวดี ผู้แทนกองบิน ๗ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนในเขตอำเภอพุนพิน ภายใต้ชื่อ “พุนพินสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑” ณ สนามกีฬากลางอำเภอพุนพิน โรงเรียนวัดตรนาราม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1