นาวาอากาศเอก สมใจ ชัยวงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ นำกำลังพลจำนวน ๔๐ นาย ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันสร้างฝายมีชีวิตตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาลและนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการใช้กำลังพลและยุทโธปกรณ์ของเหล่าทัพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ในพื้นที่หมู่ ๓ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยฝายมีชีวิตดังกล่าวจะช่วยอนุรักษ์น้ำจืดไม่ให้ไหลไปลงทะเลโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ การกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร การรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของพื้นที่ และให้ประชาชนในพื้นที่สามารถดำรงชีวิตและมีวิถีชีวิตในแบบพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1