พลอากาศตรี เฉลิมชัย ศรีสายหยุด รองหัวหน้าสำนักงาน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ของกองบิน ๗ และประเมินศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกองบิน ๗ โดยมี นาวาอากาศเอก เจริญ วัฒนศรีมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับและรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมกองบิน ๗ เมื่อ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1