นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน รองผู้บังคับการกองบิน ๗ ในนามผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลกองบิน ๗ เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และทราบถึงนโยบายและแผนการดำเนินงานต่างๆ ของโรงเรียนตลอดจนเป็นการพูดคุย ปรึกษาหารือระหว่างผู้ปกครองนักเรียนกับผู้บริหารและครู ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๗ เมื่อ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1