นาวาอากาศเอก จักรี รังสินธุ์ ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๗ นำข้าราชการ และ ทหารกองประจำการ กองบิน ๗ ร่วมปฏิบัติการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนที่ถูกบุกรุกในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนน้ำเค็มท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้การนำของนาย โสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนาย วิชวุทย์ จินโต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ที่ว่าการอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1