พลเรือตรี สุพจน์ ภู่ระหงษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และคณะ อาจารย์ นักศึกษา หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือรุ่นที่ ๔๙ จำนวน ๑๑๐ เดินทางมาศึกษาภูมิประเทศภาคใต้ และรับฟังการบรรยายสรุป โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก เจริญ วัฒนศรีมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๗ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๗ ร่วมให้การตอนรับ ณ ห้องประชุมกองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1