พันเอก นิรุจ ดวงปัญญา ผู้อำนวยการกองศึกษาวิจัยทางยุทศาสตร์และความมั่นคง ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และคณะฯ เดินทางมาเพื่อเก็บข้อมูลและรับฟังบรรยายสรุป โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก เจริญ วัฒนศรีมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๗(๑) และ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ พลชีวิน รองผู้บังคับการกองบิน ๗(๒) ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม กองบังคับการ กองบิน ๗(๒) เมื่อ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1