นาวาอากาศเอก สมชาย แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการกองควบคุมและพัฒนากำลังพล สำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ ในฐานะหัวหน้าคณะตรวจติดตามและประเมิณผล ของกลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้าง ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ และคณะ เดินทางมาตรวจติดตามและประเมิณผล ของกลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้าง ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของกองบิน ๗ โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก สมใจ ชัยวงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการแนะนำ ณ ห้องประชุมกองบิน ๗ เมื่อ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1