นาวาอากาศเอก เจริญ วัฒนศรีมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีและความสมานฉันท์แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๗ ตามนโยบายของกองทัพอากาศ โดยจัดให้มีกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อก่อให้เกิดความรักความสามัคคีและความสมานฉันท์ หลังจากนั้นจัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกองบิน ๗ กับสื่อมวลชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมสโมสรนายทหารชั้นสัญญาบัตร กองบิน ๗ เมื่อ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1