นาวาอากาศเอก ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน รองผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานปิดการประชุม Technical Conference ครั้งที่ ๒๘ โดยมีผู้แทนจาก FMV ตัวแทนสายวิทยาการช่างอากาศ สื่อสาร สรรพาวุธ ส่งกำลังบำรุง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการร่วม ฝูงบิน ๗๐๑ เมื่อ ๒๑ – ๒๒ และ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1