นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานพิธีปิด โครงการอบรมการซ่อมบำรุงปืนใหญ่อากาศ ขนาด ๒๗ มม. Mauser BK-27 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการซ่อมบำรุงได้อย่างถูกต้อง ณ แผนกสรรพาวุธ กองเทคนิค กองบิน ๗ เมื่อ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1