นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ นำกำลังพล จำนวน ๓๐ นาย ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมมอบ น้ำดื่ม จำนวน ๓๐ โหล , เวชภัณฑ์ จำนวน ๕๐ ชุด, มุ้ง ๑๐ หลัง ให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย จำนวน ๒๐ หลังคาเรือน , มอบเรือท้องแบน ขนาด ๑๔ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์ ให้แก่ นายสังเวียน ถ้อยทัด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ไว้ให้ประชาชนใช้สัญจรไป-มาในช่วงน้ำท่วมและ สร้างแพลอยน้ำเพื่อใช้เป็นที่เก็บสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภคบริโภค จำนวน ๒ หลัง โดยติดตามสถานการณ์น้ำด้วยข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในเขตพื้นที่ หมู่ ๔ บ้านไทรงาม ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1