นาวาอากาศเอก ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน รองผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมการซ่อมบำรุง Pylon ของ บ.ข.๒๐/ก เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการซ่อมบำรุงได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมแผนกสรรพาวุธ กองเทคนิค กองบิน ๗ เมื่อ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1