นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ ซ่อมบำรุงเบื้องต้น เครื่องบินขับไล่ แบบที่ ๒๐/ก(GRIPEN) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการซ่อมบำรุงได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมโรงซ่อมอากาศยาน ฝูงบิน ๗๐๑ กองบิน ๗ เมื่อ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1