นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ รับมอบถุงยังชีพจำนวน ๒๐๐ ถุง จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยมีนาย กฤษดา จันทร์คง ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาอำเภอไชยา และ นางสาว อรพินทร์ พรชัย ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้แทนในการมอบ เพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัย ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่กองทัพอากาศ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่กองทัพอากาศ และกองบินต่างจังหวัดดูแล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยในการดำเนินชีวิตต่อไป ณ อาคารกองบังคับการกองบิน ๗ เมื่อ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1