นาวาอากาศเอก ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน รองผู้บังคับการกองบิน ๗ ประธานในการประชุม Technical Conference Gripen / Saab ครั้งที่ ๓๑ โดยมีผู้แทนจาก FMV ตัวแทนสายวิทยาการช่างอากาศ สื่อสาร สรรพาวุธ ส่งกำลังบำรุง เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการร่วม กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1