นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธี มอบรางวัลบุคคลดีเด่น กองบิน ๗ รางวัลบุคคลดีเด่นของหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ และรางวัลนิรภัยกองบิน ๗ ประจำปี ๒๕๖๐ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ เมื่อ ๕ กันยายน ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1