นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลาง เดินทางลงพื้นที่ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ และเข้าใจในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างวันที่ ๒๓ ถึง ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๗ และนายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมให้การต้อนรับ และรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมกองบิน ๗ ในการนี้คณะฯ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมกิจการ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1