นาวาอากาศเอก ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน รองผู้บังคับการกองบิน ๗ ประธานในพิธีเปิดหลักสูตร “การฝึกอบรมการใช้งานและซ่อมบำรุงระบบทดสอบเครื่องช่วยเดินอากาศทางยุทธวิธี (TFIS)” ให้แก่นักบิน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของฝูงบิน ๗๐๒ กองบิน ๗ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเก็บอากาศยานฝูงบิน ๗๐๒ กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1