ภายหลังมีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณภาคใต้ ฉบับที่ ๑ (๔๗๔ / ๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะได้รับผลกระทบดังกล่าวด้วย นาวาอากาศเอก ประเสริฐวิษณุ์ มหาขันธ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ ได้มอบหมายให้ นาวาอากาศโท ศุภวัจน์ จิตรมนตรี เสนาธิการกองบิน ๗ ดำเนินการเตรียมความพร้อมในส่วนของเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ เพื่อเตรียมการช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดภัยพิบัติ โดยดำเนินการซักซ้อมการปฏิบัติในส่วนของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนทหารกองประจำการ เช่น ทำการฝึกซ้อมการบังคับเรือ รวมทั้งตรวจสอบความพร้อมของ รถดับเพลิง รถกู้ภัย รถพยาบาล รถบรรทุกขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เรือยนต์ เครื่องยนต์เรือ ตลอดจนอุปกรณ์ประจำศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ พร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ ออกสำรวจระดับน้ำ ลุ่มน้ำตาปี ลุ่มน้ำพุมดวงและลำคลองต่าง ๆ ในเขตอำเภอท่าชนะ อำเภอไชยา อำเภอท่าฉาง และอำเภอพุนพิน ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ รวม ๔ อำเภอ เพื่อให้มีความพร้อมสูงสุดในการเตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีกรณีเกิดภัยพิบัติ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1