นาวาอากาศเอก ประเสริฐวิษณุ์ มหาขันธ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานจัดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั่งที่ ๑/๒๕๖๒ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๗ จำกัด โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๗ (๑),รองผู้บังคับการกองบิน ๗ (๒), เสนาธิการกองบิน ๗ และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๗ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ พร้อมทั้งมีการจับฉลากรางวัลให้แก่สมาชิกผู้โชคดี เงินรางวัลรวม ๓๐,๐๐๐ บาท ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ผู้รับผิดชอบ น.ท.อมรชัย กลิ่นจันทร์ หน.ผกร.บก.บน.๗ โทร ๖๕๒๔๗
ผู้ส่งข่าว พ.อ.อ.ชยันต์ ศรียาภัย จนท.การภาพ ผกร.บก.บน.๗ โทร ๖๕๒๔๘ 

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1