นาวาอากาศเอก ประเสริฐวิษณุ์ มหาขันธ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ มอบหมายให้ แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๗ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดถ้ำวราราม ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑๙๑ คน เข้าเยี่ยมชมอากาศยานซึ่งประจำการ ณ กองบิน ๗ เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการเข้ารับราชการทหาร ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๗ และศึกษาแหล่งเรียนรู้แนวความคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อ (รัชกาลที่ ๙) เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการพึ่งพาตนเอง และการใช้จ่ายอย่างพอเพียง มีความกินดีอยู่ดี อย่างยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1