นาวาอากาศเอก ศุภวัจน์ จิตรมนตรี เสนาธิการกองบิน ๗ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าสอบในโครงการช้างเผือกโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน ให้นักเรียนชายที่กำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่มีที่ตั้ง สถานศึกษาอยู่ในภูมิภาคหรือปริมณฑล มีผลการเรียนดี และสนใจจะสมัครสอบคัดเลือก เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพอากาศ ได้มีโอกาสทดสอบความรู้ ความสามารถ ทางด้านวิชาการของตนเอง มีเจ้าหน้าที่จากแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการกองบิน ๗ และเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นผู้ควบคุมการสอบ มีผู้เข้าสอบประเภทช้างเผือกจำนวน ๕๓ คน และประเภทสมทบจำนวน ๑๒๓ คน รวมมีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น จำนวน ๑๗๖ คน ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1