นาวาอากาศเอก ประเสริฐวิษณุ์ มหาขันธ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้กับกำลังพล กองบิน ๗ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน โดยมี นาวาอากาศเอก ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน รองผู้บังคับการกองบิน ๗(๑), นาวาอากาศเอก ปรัชญา ทิพยรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๗(๒), ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๗ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ สวนสมเด็จย่า ๙๐ พรรษา กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1