พิมพ์
ฮิต: 2957

นาวาอากาศเอก ศุภวัจน์ จิตรมนตรี เสนาธิการกองบิน ๗ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเปิดบ้านให้ผู้ปกครองเยี่ยมทหารกองประจำการ รุ่น ๒๕๖๑ ผลัด ๒ เพื่อให้ผู้ปกครองของทหารดูกิจกรรมการฝึก และความเป็นอยู่ของบุตรหลานภายในกองบิน ๗ พบปะเยียมญาติพี่น้อง โดยมี นาวาอากาศโท รัฐวิชญ์ อติพัฒนะศักดิ์ ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๗ ให้การต้อนรับ ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๗ เมื่อ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1