นาวาอากาศเอก ประเสริฐวิษณุ์ มหาขันธ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร ให้แก่นักบินของ ฝูงบิน ๗๐๑ ซึ่งจบหลักสูตรการฝึกพร้อมรบกับเครื่องบินขับไล่ แบบที่ ๒๐/ก (GRIPEN 39) โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๗ (๑),รองผู้บังคับการกองบิน ๗ (๒) หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ และข้าราชการ ฝูงบิน ๗๐๑ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ณ ลานจอดท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1