นาวาอากาศเอก ประเสริฐวิษณุ์ มหาขันธ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมทบทวนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการบิน กองบิน ๗ หรือ CRM ครั้งที่ ๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้การปฏิบัติภารกิจของกองบิน ๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม แผนกสนับสนุนการบิน กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

ผู้รับผิดชอบ น.ท.อมรชัย กลิ่นจันทร์ หน.ผกร.บก.บน.๗ โทร ๖๕๒๔๗
ผู้ส่งข่าว จ.อ.วสุธร สมพงศ์ จนท.การภาพ ผกร.บก.บน.๗

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1