นาวาอากาศเอก ประเสริฐวิษณุ์ มหาขันธ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการเครือข่ายข่าวภาคประชาชนกองบิน ๗ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการด้านการข่าวกรองเชิงรุกของกองบิน ๗ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่ให้งานเครือข่ายข่าวภาคประชาชนของหน่วยต่างๆ เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้อง และสนับสนุนซึ่งกันและกัน ณ สโมสรนายทหารชั้นสัญญาบัตร กองบิน ๗ เมื่อ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1