นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกให้แก่กำลังพลของกองบิน ๗ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๗(๑), รองผู้บังคับการกองบิน ๗(๒), หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการกองบิน ๗ และส่วนราชการในพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ สวนสมเด็จย่า ๙๐ พรรษา กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1