นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในการจัดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๗ จำกัด โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๗ (๑), (๒), เสนาธิการกองบิน ๗ และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๗ เข้าร่วมการประชุมฯ โดยมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้ตรวจสอบกิจการ พร้อมจับฉลากรางวัลให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1