xxxxกองบิน ๗ ให้การต้อนรับผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะ

xxxxกองบิน ๗ จัดพิธีประดับยศนายทหารชั้นประทวน

xxxxกองบิน ๗ เปิดการฝึกอบรมวิชาชีพด้านวิชาช่างอุตสาหกรรม

xxxxหน่วยมิตรประชากองบิน ๗ ออกให้บริการประชาชน

xxxxกองบิน ๗ จัดพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร