xxxศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ ช่วยเหลือประชาชน

xxxศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ รับมอบถุงยังชีพจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)

xxxxศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ เตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย