นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ มอบแอลกอฮอล์ ๗๕ % ชนิดน้ำสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณ์ ให้แก่หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๗ เพื่อนำไปมอบให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว กองบิน ๗ เพื่อใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชน ตามนโยบาลของรัฐบาลที่ว่า เราจะก้าวผ่านวิกฤติเชื้อโควิด – 19 ไปด้วยกัน โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๗, เสนาธิการกองบิน ๗ ,รองผู้บังคับศูนย์ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศสุราษฎร์ธานี และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ เข้าร่วมพิธีฯ ณ อาคารกองบังคับการกองบิน ๗ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1