นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ รับมอบเครื่องดื่มและแอลกอฮอล์เจล จากนาย สัญญาพงศ์ บัวงาม ผู้จัดการ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) สาขาพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับใช้ในหน่วยงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติด้านโควิด-๑๙ โดยมีเสนาธิการกองบิน ๗ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ เข้าร่วมฯ ณ บริเวณอาคารกองบังคับการกองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1