นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ จัดเลี้ยงอาหารให้กับทหารกองประจำการ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ทหารกองประจำการ โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย นาวาอากาศโท รัฐวิชญ์ อติพัฒนะศักดิ์ ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๗ ร่วมรับประทานอาหารร่วมกับทหารกองประจำการ กองบิน ๗ ณ โรงเลี้ยง กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1