นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานและให้โอวาทแก่ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่คลังพัสดุของกองบิน ๗ ในการอบรมปฏิบัติการเชิงรุก เพื่อเตรียมการฐานข้อมูลเพื่อใช้งานระบบ LMIS 2020 ใหม่ของกองทัพอากาศ ณ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1