นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรม “จิบน้ำชายามเช้า” เพื่อพบปะหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้งสื่อมวลชน ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสนองนโยบาย ผู้บัญชาการทหารอากาศ ด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ มุ่งให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจ มีความเชื่อมั่นศรัทธา พร้อมที่จะให้ความร่วมมือสนับสนุนภารกิจของกองบิน ๗ และกองทัพอากาศ
พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีเปิด “สนามทดสอบกำลังใจ กองบิน ๗” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๒ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคมปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้เยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีระเบียบวินัย มีสุขภาวะที่ดี มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชน เพื่อเสริมสร้างทักษะที่ดีในการดำรงชีวิตโดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน ๗(๑), (๒), เสนาธิการกองบิน ๗ และหัวหน้าหน่วยขึ้นกองบิน ๗ เข้าร่วมพิธีฯ ณ สนามทดสอบกำลังใจ กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1