พิมพ์
ฮิต: 251

นาวาอากาศเอก ชเนนทร์ สุขวารี ผู้อำนวยการกองวิทยาการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ และคณะตรวจประเมินการควบคุมมาตรฐานการซ่อมบำรุง และความสมควรเดินอากาศ เดินทางมาตรวจเยี่ยม สายวิทยาการสรรพาวุธ และรับฟังบรรยายสรุป
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก ศุภวัจน์ จิตรมนตรี รองผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๗ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1