นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วยรองผู้บังคับการกองบิน ๗ ,เสนาธิการกองบิน ๗ นำข้าราชการ ,ลูกจ้าง ,พนักงานราชการและทหารกองประจำการกองบิน ๗ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ ๑/๖๑ "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" เพื่อขยายผล
ต่อยอด และปลูกฝังทัศนคติที่ดี ในเรื่องของความรักชาติ ,ความหวงแหนแผ่นดิน ,ความเสียสละ และพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ของไทย ที่มีต่อปวงชนชาวไทย ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1