นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ มอบหมายให้ นาวาอากาศโท ทศพล ทองงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกองบิน ๗ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และวิธีป้องกัน “ไวรัสโคโรนา” ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๗ ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1