นายกองเอก วิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในฐานะผู้บังคับการกองอาสาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนทางราชการและช่วยเหลือประชาชนด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปี ๒๕๖๓
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๑ ถนนค่าย อส. ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1